Privacy verklaring
Noah Nienke

Het hoofdkantoor van Noah Nienke is gevestigd aan de Keijserstraat 26-1 te Amsterdam. 
Noah Nienke is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Contactgegevens: 

Noah Nienke
info@noahnienke.nl
www.noahnienke.nl

Tel. +31 (0)616 727 800
H. de Keijserstraat 26-1

1073 TH Amsterdam

The Netherlands

Noah Nienke is de functionaris gegevensbescherming van Noahnienke.nl, zij is te bereiken via info@noahnienke.nl 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Noah Nienke verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam 
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. 
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@noahnienke.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Bij het gebruik van bijvoorbeeld een online Klanttevredenheidsonderzoek zullen wij altijd vooraf toestemming vragen en de AVG in acht nemen. 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Noah Nienke verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het afhandelen van jouw betaling  
 • Verzenden van onze nieuwsbrief 
 • Je te kunnen bellen of e-mailen (indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren)
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Noah Nienke verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Noah Nienke neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Noah Nienke gebruikt de volgende computerprogramma's en systemen:

 • Jouwweb.nl (CMS waar de site en het contactformulier van Noah Nienke mee is gemaakt)
 • Gmail (voor mailings aan klanten)

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Noah Nienke bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

 • Persoonsgegevens > Personalia Adres etc. > 5 jaar 
 • Wettelijke bewaartermijn belastingdienst > Financiële gegevens 7 jaar
 • Coachinggegevens > Mailings > 2 jaar 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Noah Nienke verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 
Noah Nienke blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Noah Nienke gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. 
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

De website van Noah Nienke maakt gebruik van het CMS www.jouwweb.nl en is veilig bevonden. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Noah Nienke en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@noahnienke.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. 

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

Noah Nienke wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Noah Nienke neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@noahnienke.nl